Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Êðåùåíñêîå êóïàíèå ó Ñâÿòî-Òðîèöêîãî Èïàòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Кострома. Крещение Господне. Крещенское купание у Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.